perjantai 26. syyskuuta 2008

lapsi ja nuorivaltuutettu

Erikoista, että olen vasta nyt lasten ja nuorten valtuutettu, kun käytännössä olen tehnyt tätä työtä opettajana, mll:n tukioppilasvetäjänä, valtuutettuna ja sivistyslautakunnan jäsenenä tosi kauan aikaa. Kommentoidaan lyhyesti:
Minä...
1. VARMISTAN, että lapset ja nuoret saavat osallistua ja vaikuttaa kotikuntansa asioihin ja että heidän
mielipiteitään kuunnellaan. Edistän lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien perustamista kuntaan ja oppilaskuntien
perustamista kaikkiin kouluihin. Aivan,sen lisäksi että olen toiminut oppilaskunnan vetäjänä ja mll:n tukioppilastyössä, tein valtuustossa nuorisovaltuusto/foorumialoitteenkin, mutta Hollolassa nuorisotoimi panostaa enemmän nuorten omatoimiseen pienimuotoiseen vaikuttamiseen. Nuorten kuuleminen kyllä onnistuisi paremmin, jos heillä olisi oma foorumi.
2. SEURAAN aktiivisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin muutoksia kunnassani. Varmistan, että neuvolan
ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelujen määrä ja laatu vastaavat kansallisia suosituksia ja että
perheet saavat ajoissa tukea. Aivan , olin vihreiden koulutuspoliittisessa työryhmässä varmistamassa juuri näitä asioita, samat meni hallitusohjelman pohjaksi. Puhumattakaan työstä sivistyslautakunnassa.
3. HUOLEHDIN, että kaavoituspolitiikassa mahdollistetaan lapsiperheille ja nuorille laadukas ja kohtuuhintainen
asuminen ja otetaan huomioon lähiliikunta- ja leikkipaikat. Varmistan, että lapset ja nuoret voivat
turvallisesti itse liikkua kouluun ja harrastuksiin. Edistän kevyen liikenteen väylien rakentamista. Aivan, olen kantanut huolta päiväkotien ja koulujen liikuntavälineiden turvallisuudesta ja aidoista. Aloitteella vihreät on parantaneet mm. Salpakankaan tien turvallisuutta. Leikkipuistojen vanhoja EU-standardin vastaisia laitteita on poistettu mm. Notkolantieltä, kun sivistyslautakunnassa lisäytin piha-alueisiin lisää rahaa.
4. HUOLEHDIN, että päiväkotien ja koulujen ryhmät ovat riittävän pieniä ja että aikuisilla on tarpeeksi
aikaa lapsille. Varmistan, että kuntani tarjoaa lasten kokopäivähoidon lisäksi riittävästi myös osapäiväistä
varhaiskasvatusta. Huolehdin, että päiväkotien ja koulujen pihat ja välineet mahdollistavat lasten
päivittäisen liikkumisen. Aivan, olen puolustanut avoimen leikkitoiminnan ja perhekahvilatoiminnan jatkumisen lisäksi osapäiväpaikkoja sekä kuntaan tehtiin maksimiluokkakoot, ettei ryhmät kasva liian isoksi.
5. VARMISTAN, että jokaisella lapsella on mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Edistän koulujen
kerho- ja iltapäivätoimintaa. Varmistan riittävät resurssit kuntani nuorisotyölle ja nostan lasten ja nuorten
liikunnan kunnan liikuntatoimen painopisteeksi. Olen kantanut huolta iltapäivätoiminnan lisäämisestä kouluille harrastusmuotoisena, että vanhemmille jää aikaa enemmän iltaisin lapsille, kun ei tarvitse kuskata koko ajan harrastuksiin (vaikka oikeastaan on ihan kiva olla mukana tukemassa lasta harrastuksessa).
6. HUOLEHDIN, että yläkouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa on riittävästi resursseja opintoohjaukseen.
Tuen nuorten työpajoja ja sellaisia palveluja, joilla varmistetaan jokaisen nuoren pääsy
peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. Hollola on osallistunut moneen syrjäytymisen ehkäisyprojektiin, jotka kattavat myös toisten asteen ja nivelvaiheen koulutuksen. Korostin myös hallituksen työryhmässä tuetun oppisopimuksen mahdollisuutta, mikä auttaa myös vajaakuntoista työllistymään.
7. HUOLEHDIN, että kouluruokailuun on varattu riittävästi määrärahoja ja ruokahetkeen koulussa
riittävästi aikaa. No tämä on asia, josta olen vanhempana huolissani. Taisi käydä Hollolassa jopa niin, että kun kouluruokaa ei koululaiset arvostaneet, niin siitä rehtorit vetivät johtopäätöksen, että ruoasta taidettiin viedä vastustuksestani huolimatta määrärahoja, kun keittäjien palkat ja vuokrat kuitenkin pitää maksaa, kun menot eivät saaneet kasvaa.
8. VARMISTAN lasten ja perheiden yhtäläisten oikeuksien toteutumisen. Lapsia ja nuoria ei saa syrjiä
heidän kielensä, etnisen taustansa, ihonvärinsä, uskontonsa, vammaisuutensa, seksuaalisen
suuntautuneisuutensa tai minkään muunkaan syyn takia. En ole kuullut valituksia tästä.
9. KOROSTAN koulun kehittämisessä lasten kokonaishyvinvointia ja sen tueksi tarvittavaa moniammatillista
yhteistyötä. Tuon nuorisotyötä osaksi koulun toimintaa ja edistän järjestöjen ja koulun välistä
yhteistyötä. Varoitan liiallisesta suorituspainotteisuudesta ja korostan leikin ja lapsuuden arvoa.
Muistutan sekä lasten että aikuisten mediakasvatuksen tarpeesta. No onneksi meillä on niitä urheilujärjestöjä, jotka antavat kaikkien harrastaa valikoimatta - ainakin pienempien lasten kohdalla. Erityislasten ryhmät tosin puuttuvat, ja nyt saatiin meidän aloitteesta yksi erikoisliikuntaryhmä Kankaan kouluun, mihin tuli läänistä 6.900 tukea.
10. HUOLEHDIN yksilö– ja perhekohtaisen lastensuojelun riittävästä henkilökunnasta ja osaamisen
vahvistamisesta. Edistän lasten sijaishuollon painopisteen siirtämistä laitoksista perhehoitoon. No jos se vain on mahdollista. Meidän huostaanotoista kaksi kolmesta on todella rajuja nuorten oireiluja, eikä siinä ihan kotihoito auta. Tuen tulevan lastentalo Lapasen eli arvioimispisteen perustamista, koska siellä lyhyen aikaa oleva lapsi tai nuori ja hänen perheensä voidaan kuntouttaa ja palauttaa takaisin kotiin ilman jatkosijoitusta tai sijoituspaikka voidaan pohtia paremmin. Samaan yhteyteen pitäisi saada nuorten asunnot. Parasta olisi ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen, mutta kuten tämän vuoden kunnan bujdetista näkyy, huostaanottoihin varattu 0 euroa tulee ylittymään ainakin puolella millillä.
11. TOIMIN NIIN, että oma kuntani on esimerkillinen perheystävällinen työnantaja.
Kunnassani hyödynnetään monipuolisesti erilaisia joustomahdollisuuksia työajan suhteen. Teen itse aika minimityöaikaa, mikä opettajantyössä merkitsee yhtä ylituntia, ja työajat on sovittu. Se on siis pari tuntia vähemmän kuin normaalisti opettajilla.
12. VARMISTAN, että kotikuntani valtuusto hyväksyy säännöllisin väliajoin talousarvioon sidotun
lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman. Muistutan, että sen pohjaksi on selvitettävä lasten ja
nuorten mielipiteitä. Edistän päätösten lapsivaikutusten ennakointia ja arviointia. No kun ei kunnassa saatu tasa-arvovaikutusten arviointiakaan kuntoon, vaikka aloitteella yritettiin, ja se on sentään lakisääteinen, niin en ensimmäiseksi tätä aloitetta kirjoita. Uskon, että meidän sivistystoimen virkahenkilöstöllä on ihan tarpeeksi töitä. SEn sijaan "hyvä lapsuus Hollolassa"-hankkeen jatkon puolesta olen valmis liputtamaan.

Hollolassa 27.9.2008 Kristiina Vanhala-selin

Ei kommentteja: